בלוך 33 תל אביב

 

 הבניין לפני עבודות החיזוק:

בלוך 33 מצב נוכחי